ลิ้งค์ที่แนะนำขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่

@ สำนักงานมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. 0 2441 6100 โทรสาร 0 2441 6101

@ ฝ่ายการเงินและบัญชีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. 0 2441 6108

@ โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-0-11905-6

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติจิตเวช วิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตในสถาบันและเครือข่าย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
สำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการ
คำแนะนำการให้บริการ
งานบริการผู้ป่วยนอก  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
การนัดมีประโยชน์อย่างไร
หากมีปัญหาเรื่องระบบการนัดผู้ป่วยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-4416100 ต่อ 58212
รู้ทันหวัด 2009
เมื่อไหร่ต้องไปหาหมอ
ภาวะติดสุรา
แนวทางการบำบัดรักษา
สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑มกราคม ๒๕๔๗

ข่าวประกาศต่างๆ

ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิตถาร  

ประเภท: 

   ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิตถาร(Paraphilia) เป็นปัญหาทางเพศแบบหนึ่ง ผู้ป่วยจะถูกกระตุ้นใ้ห้มีการตื่นตัวทางเพศได้ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจาก คนทั่วไป มักเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

สาเหตุ มักเกิดจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่ผิดปกติ เช่น เคยมีประวัติ child abuse บางรายงานพบความผิดปกติของสมองเล็กน้อย เช่น มี EEG ผิดปกติ ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

 
แบบประเิมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

โพล

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้