สำหรับประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
สำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการ
คำแนะนำการให้บริการ
งานบริการผู้ป่วยนอก  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
การนัดมีประโยชน์อย่างไร
หากมีปัญหาเรื่องระบบการนัดผู้ป่วยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-4416100 ต่อ 58212
รู้ทันหวัด 2009
เมื่อไหร่ต้องไปหาหมอ
ภาวะติดสุรา
แนวทางการบำบัดรักษา
สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑มกราคม ๒๕๔๗
ผลกระทบด้านจิตใจหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาก่อน จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจต่างๆ  หากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมาก ก็จะมีผลกระทบด้านจิตใจมากเช่นกัน

ข่าวประกาศต่างๆ

ชมรมสยามมายด์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 57 ชมรมสยามมายด์ (ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบโล่รางวัล "สยามมายด์" เชิดชูเกียรติให้แด่ คุณสมชาย ขาวล้ำเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้มีน้ำใจและความเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้ป่วยจนได้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์

ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิตถาร  

   ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิตถาร(Paraphilia) เป็นปัญหาทางเพศแบบหนึ่ง ผู้ป่วยจะถูกกระตุ้นใ้ห้มีการตื่นตัวทางเพศได้ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจาก คนทั่วไป มักเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

สาเหตุ มักเกิดจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่ผิดปกติ เช่น เคยมีประวัติ child abuse บางรายงานพบความผิดปกติของสมองเล็กน้อย เช่น มี EEG ผิดปกติ ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน