การประชุม Asian Community Mental Health Leadership Forum 2015 (ACMHL)


          นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม Asian Community Mental Health Leadership Forum 2015 (ACMHL) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม กทม.

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก(World Suicide Prevention Day)

วันป้องกันฆ่าตัวตาย10สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

 
ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย)  

ต้อนรับผู้แทน อ.ก.พ.ร. และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2558 (กพร.)

เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ